Kako mogu da budu kažnjeni učenici koji su šamarali drugaricu u aranđelovačkoj školi

Profesor Pravnog fakulteta Milan Škulić otkriva sa kojim sankcijama mogu da se suoče maloletni počinioci incidenta od 13. oktobra.

Profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Milan Škulić, povodom nasilja u aranđelovačkoj školi kada su dve drugarice silovito šamarale i udarale drugaricu, dok je drugar pazio da ne naiđe nastavnik, a ostatak razreda navijao i smejao se, kaže da su u ovom slučaju učinioci krivičnog dela "mlađi maloletnici" (imaju po 15 godina) kojima i nije moguće izreći najstrože sankcije (na primer maloletnički zatvor). Zbog toga bi, kako kaže, trebalo razmotriti primenu takozvanog "vaspitnog naloga".

 

Postupak protiv maloletnika koji su tukli i maltretirali svoju drugaricu iz Tehničke škole u Aranđelovcu sprovešće se prema "Zakonu o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica".

Zbog toga će postupak protiv njih voditi sudija za maloletnike Višeg suda u Kragujevcu, a po predlogu za pokretanje postupka koji će mu danas stići iz kragujevačkog Višeg tužilaštva.

*Printksin: Telegraf

Vaspitni nalog je, kako je ukazao profesor, vrsta "parasanakcije", koju može da odredi tužilac kada proceni da je to celishodno i bez pokretanja krivičnog postupka, ili kasnije u toku postupka - sudija za maloletnike.

On se može izreći za krivična dela za koja je zaprećena novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina, a u ovom slučaju - za krivično delo nasilničkog ponašanja - za koje je zaprećena kazna od šest meseci do pet godina zatvora.

Škulić smatra da je vaspitni nalog, kojim se nalaže, na primer, izvinjenje oštećenom ili naknada štete, suštinski bolji za postizanje efekta kod maloletnika nego neka druga vrsta prave sankcije.

 

On je istakao da, iako niko ne može da zanemaruje vršnjačko nasilje, ono se dešavalo i ranije, ali da nije bilo vidljivo u meri u kojoj je danas zbog društvenih mreža.

- Ovde treba da se nađe način kako da se pomire interesi žrtve i interesi maloletnih učinilaca krivičnog dela - zakaljučio je profesor.

Pored vaspitnih naloga, koji prema Zakonu podrazumevaju poravnanje sa oštećenim, redovno pohadanje škole ili redovno odlaženje na posao, besplatno uključivanje u rad humanitarnih organizacija i drugo, maloletnicima se za učinjena krivična dela mogu izreći i "prave" sankcije kao što su vaspitne mere, kazna maloletničkog zatvora i mere bezbednosti.

Vaspitne mere su sudski ukor i neke posebne obaveze, mere pojačanog nadzora roditelja, usvojioca ili staraoca, ili u drugoj porodici, zatim pojačan nadzor organa starateljstva, nadzor uz dnevni boravak u odgovarajućoj ustanovi za vaspitavanje i obrazovanje maloletnika, kao i zavodske mere kao što su upućivanje u vaspitno-popravni dom ili u posebnu ustanovu za lečenje i osposobljavanje.

Mere upozorenja i usmeravanja izriču se kad je dovoljno takvim merama uticati na ličnost maloletnika i njegovo ponašanje, a mere pojačanog nadzora kada za vaspitavanje i razvoj maloletnika treba preduzeti trajnije mere uz odgovarajući stručni nadzor i pomoć, a nije potrebno maloletnikovo potpuno odvajanje iz dotadašnje sredine, kaže Zakon.

Zavodske mere izriču se prema maloletniku prema kome treba preduzeti trajnije mere vaspitavanja, lečenja i osposobljavanja uz njegovo potpuno odvajanje iz dotadašnje sredine, radi vršenja pojačanog uticaja na maloletnika i izriču se kao poslednje sredstvo.

Mogu trajati samo koliko je potrebno da bi se ostvarila svrha vaspitnih mera.

(Izvor: Telegraf.rs)

Share this article